Fotografia reklamowa Bielsko-Biała

W dzi­siej­szym świe­cie obraz jest pod­sta­wo­wym nośni­kiem infor­ma­cji i pod­stawą w rekla­mie. Warto zadbać o dobrą jakość, pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­nych foto­gra­fii swo­ich pro­duk­tów, które przy­cią­gną wzrok i zwięk­szą wie­lo­krot­nie zain­te­re­so­wa­nie klien­tów. Nie od dziś funk­cjo­nuje stwier­dze­nie, iż kupu­jemy oczami.

Foto­gra­fia rekla­mowa Biel­sko-Biała to świetny spo­sób na pro­mo­cję swo­jej firmy w Inter­ne­cie.

Fotografia produktów/packshot

Packshoty to proste zdjęcie Twoich produktów. Wykonuje się je na białym tle aby były uniwersalne i zgodne ze standardami portali zakupowych np. Allegro lub Ebay. Często takie zdjęcia są dodatkowo poddawane szparowaniu (czyli usunięciu tła. Zdjęcie produktów można sfotografować z efektywnym odbiciem lub cieniem, który uatrakcyjni finalny efekt.

Fotografia przedmiotów przezroczystych i błyszczących

Posiadam duże doświadczenie w fotografowaniu produktów, które odbiją światło albo są przezroczyste. Zdjęcia takie wykonuje na specjalnym stole lub komorze bezcieniowej. Zapewnia to redukcje niechcianych odbić a przezroczysty przedmiot jest dobrze widoczny.

Fotografia reklamowa

Pokaż swoje pro­dukty w cie­ka­wym oto­cze­niu z róż­nymi atrak­cyj­nymi rekwi­zy­tami oraz dodat­kami. Zdję­cia takie wydo­bią uży­tecz­ność produktu. Fotografie takie są wykonywanie według zaleceń klienta.

Prezentacje 360 stopni/hot spot

Pokaż swoje produkty na prezentacji 360 stopni, która umożliwi wyeksponowanie wszystkich zalet produktu. Możliwe jest również dodanie hot spotu do prezentacji.

Jak wygląda współpraca?

dostarczenie produktów

Produkty można dostarczyć osobiście lub kurierem.

zdjęcie
próbne

Jedno zdjęcie testowe jest zawsze darmowe w gratisie.

sesja
produktów

Wykonywana jest sesja wszystkich produktów według zaleceń.

wybór
zdjęć

Klient może wybrać interesujące kadry przed właściwą obróbką.

obróbka fotografiI

Zdjęcia produktowe są obrabiane w programach graficznych.

Wysyłka fotografii

Gotowe zdjęcia wysyłam poprzez dysk internetowy.

Jak robię zdjęcia produktowe?

Zdjęcia reklamowe wykonuje w namio­cie bez­cie­nio­wym lub na sty­li­zo­wa­nych tłach. Wyko­rzy­stuje stu­dyjne lampy bły­skowe które zapew­nią zna­ko­mite oświe­tle­nie przedmiotu. W przy­padku więk­szych przedmio­tów moż­liwa jest reali­za­cja sesji u klienta.  Foto­gra­fuję peł­no­klat­kową lustrzanką cyfrową firmy Nikon która pozwala na wydruk zdjęć nawet bar­dzo dużej wiel­ko­ści z zacho­wa­niem ide­al­nej jako­ści. Zdjęcia 360 stopni (obrotowe) są realizowane na specjalnej obrotowej platformie, która umożliwia fotografowanie małych oraz średnich przedmiotów.

Jak obrabiam zdjęcia produktowe?

Każde zdję­cie pod­daje obróbce gra­ficz­nej w opro­gra­mo­wa­niu Adobe na ska­li­bro­wa­nym moni­to­rze Eizo. Na życze­nie klienta moż­liwe szpa­ro­wa­nie zdjęć czyli usu­nię­cie tła i pozo­sta­wie­nie samego obiektu – pro­duktu. Gotowe foto­gra­fie odda­wane są w dwóch for­ma­tach na nośniku fizycz­nym lub dysku inter­ne­to­wym (w peł­nej roz­dziel­czo­ści oraz zop­ty­ma­li­zo­wane na potrzeby Inter­netu według wytycz­nych). Mogę rów­nież od razu zamie­ścić je na stro­nie inter­ne­to­wej lub przy­go­to­wać do wydruku. Dzięki współ­pracy z firmą rekla­mową Graf-plast zapew­niam rów­nież mon­taż goto­wych mate­ria­łów na szy­bach, pojaz­dach, tabli­cach, witry­nach.

Ile kosztuje sesja produktowa?

Ceny podane to ceny netto należy do nich doliczyć VAT 23%.  Ceny orientacyjne, każde zlecenie jest wycenianie indywidualnie po uwzględnieniu ilości produktów, charakteru współpracy oraz rodzaju potrzebnego retuszu.

Packshot premium

od 20
 • Tło do wyboru
 • Dodanie: cienia, odbicia
 • Zdjęcia do wyboru
 • Retusz High End
 • Optymalizacja do internetu

Packshot standard

od 10
 • Zdjęcia na białym tle
 • Standard Allegro
 • Zdjęcia do wyboru
 • Podstawowy retusz
 • Optymalizacja do internetu

Fotografia reklamowa

od 40
 • Stylizacja dla produktu
 • Zdjęcia na podstawie Briefu
 • Zdjęcia do wyboru
 • Retusz High End
 • Optymalizacja do internetu

Szparowanie zdjęć produktowych GRATIS!

Przy zamówieniu min. za 300 zł netto