Fotografia reklamowa Bielsko-Biała

W dzi­siej­szym świe­cie obraz jest pod­sta­wo­wym nośni­kiem infor­ma­cji i pod­stawą w rekla­mie. Warto zadbać o dobrą jakość, pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­nych foto­gra­fii swo­ich pro­duk­tów, które przy­cią­gną wzrok i zwięk­szą wie­lo­krot­nie zain­te­re­so­wa­nie klien­tów. Nie od dziś funk­cjo­nuje stwier­dze­nie, iż kupu­jemy oczami.

Foto­gra­fia rekla­mowa Biel­sko-Biała to świetny spo­sób na pro­mo­cję swo­jej firmy w Inter­ne­cie.

Fotografia produktów/packshot

Packshoty to proste zdjęcie Twoich produktów. Wykonuje się je na białym tle aby były uniwersalne i zgodne ze standardami portali zakupowych np. Allegro lub Ebay. Często takie zdjęcia są dodatkowo poddawane szparowaniu (czyli usunięciu tła. Zdjęcie produktów można sfotografować z efektywnym odbiciem lub cieniem, który uatrakcyjni finalny efekt.

Fotografia przedmiotów przezroczystych i błyszczących

Posiadam duże doświadczenie w fotografowaniu produktów, które odbiją światło albo są przezroczyste. Zdjęcia takie wykonuje na specjalnym stole lub komorze bezcieniowej. Zapewnia to redukcje niechcianych odbić a przezroczysty przedmiot jest dobrze widoczny.

Fotografia reklamowa

Pokaż swoje pro­dukty w cie­ka­wym oto­cze­niu z róż­nymi atrak­cyj­nymi rekwi­zy­tami oraz dodat­kami. Zdję­cia takie wydo­bią uży­tecz­ność produktu. Fotografie takie są wykonywanie według zaleceń klienta.

Prezentacje 360 stopni/hot spot

Pokaż swoje produkty na prezentacji 360 stopni, która umożliwi wyeksponowanie wszystkich zalet produktu. Możliwe jest również dodanie hot spotu do prezentacji.

Jak wygląda współpraca?

dostarczenie produktów

Produkty można dostarczyć osobiście lub kurierem.

zdjęcie
próbne

Jedno zdjęcie testowe jest zawsze darmowe w gratisie.

sesja
produktów

Wykonywana jest sesja wszystkich produktów według zaleceń.

wybór
zdjęć

Klient może wybrać interesujące kadry przed właściwą obróbką.

obróbka fotografiI

Zdjęcia produktowe są obrabiane w programach graficznych.

Wysyłka fotografii

Gotowe zdjęcia wysyłam poprzez dysk internetowy.

Jak robię zdjęcia produktowe?

Zdjęcia reklamowe wykonuje w namio­cie bez­cie­nio­wym lub na sty­li­zo­wa­nych tłach. Wyko­rzy­stuje stu­dyjne lampy bły­skowe które zapew­nią zna­ko­mite oświe­tle­nie przedmiotu. W przy­padku więk­szych przedmio­tów moż­liwa jest reali­za­cja sesji u klienta.  Foto­gra­fuję peł­no­klat­kową lustrzanką cyfrową firmy Nikon która pozwala na wydruk zdjęć nawet bar­dzo dużej wiel­ko­ści z zacho­wa­niem ide­al­nej jako­ści. Zdjęcia 360 stopni (obrotowe) są realizowane na specjalnej obrotowej platformie, która umożliwia fotografowanie małych oraz średnich przedmiotów.

Jak obrabiam zdjęcia produktowe?

Każde zdję­cie pod­daje obróbce gra­ficz­nej w opro­gra­mo­wa­niu Adobe na ska­li­bro­wa­nym moni­to­rze Eizo. Na życze­nie klienta moż­liwe szpa­ro­wa­nie zdjęć czyli usu­nię­cie tła i pozo­sta­wie­nie samego obiektu – pro­duktu. Gotowe foto­gra­fie odda­wane są w dwóch for­ma­tach na nośniku fizycz­nym lub dysku inter­ne­to­wym (w peł­nej roz­dziel­czo­ści oraz zop­ty­ma­li­zo­wane na potrzeby Inter­netu według wytycz­nych). Mogę rów­nież od razu zamie­ścić je na stro­nie inter­ne­to­wej lub przy­go­to­wać do wydruku. Dzięki współ­pracy z firmą rekla­mową Graf-plast zapew­niam rów­nież mon­taż goto­wych mate­ria­łów na szy­bach, pojaz­dach, tabli­cach, witry­nach.

360photo

dARMOWY PACKSHOT

Zastanawiasz czy PACKSHOOTY  są dla Ciebie? Wykonam jedno zdjęcie ( o wartości 30 zł netto), Twojego produktu całkowicie za darmo!

 • 1-3 zdjęcia Twojego dowolnego produktu.
 • Czas wykonania próbki - do 24 godzin.
 • Produkt można dostarczyć osobiście lub kurierem.

Ile kosztuje sesja produktowa?

Ceny podane to ceny netto należy do nich doliczyć VAT 23%.  Ceny orientacyjne przy zamówieniu min. za 300 zł netto. Każde zlecenie jest wycenianie indywidualnie po uwzględnieniu ilości produktów, charakteru współpracy oraz rodzaju potrzebnego retuszu (wydruk/internet).

PRZEZROCZYSTE/ BŁYSZCZĄCE

20
 • Tło białe 100%
 • Cień cyfrowy lub naturalny
 • Zdjęcia do wyboru
 • Retusz High End
 • Optymalizacja do internetu

PACKSHOT

15
 • Tło białe 100%
 • Cień cyfrowy lub naturalny
 • Zdjęcia do wyboru
 • Retusz High End
 • Optymalizacja do internetu
POPULARNE

REKLAMOWE

30
 • Tło stylizowane
 • Zdjęcia na podstawie briefu
 • Zdjęcia do wyboru
 • Retusz High End
 • Optymalizacja do internetu