fotografia reklamowa bielsko-biała katowice kraków

Fotografia reklamowa

W dzi­siej­szym świe­cie obraz jest pod­sta­wo­wym nośni­kiem infor­ma­cji i pod­stawą w rekla­mie. Warto zadbać o dobrą jakość, pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­nych foto­gra­fii swo­ich pro­duk­tów, które przy­cią­gną wzrok i zwięk­szą wie­lo­krot­nie zain­te­re­so­wa­nie klien­tów. Nie od dziś funk­cjo­nuje stwier­dze­nie, iż kupu­jemy oczami. Foto­gra­fia rekla­mowa Biel­sko-Biała to świetny spo­sób na pro­mo­cję swo­jej firmy w Inter­ne­cie.

Packshot standard

Przedmioty na bia­łym tle są ide­alne do pre­zen­ta­cji na aukcjach inter­ne­to­wych np. na Alle­gro oraz na stro­nach skle­pów www.

Packshot premium

Pro­dukty sfo­to­gra­fo­wane na cie­ka­wym tle oraz oświe­tlone w kre­atywny spo­sób na pewno przy­cią­gną wzrok poten­cjal­nych klien­tów.

Fotografia kulinarna

Pro­dukty spo­żyw­cze warto odpo­wied­nio wysty­li­zo­wać na zdję­ciu aby wyglą­dały jak naj­le­piej i sma­ko­wi­cie.

Fotografia inscenizowana

Pokaż swoje pro­dukty w cie­ka­wym oto­cze­niu z róż­nymi atrak­cyj­nymi rekwi­zy­tami oraz dodat­kami. Zdję­cia takie wydo­bią uży­tecz­ność pro­duktu.

Fotografia macro​

Duże zbli­że­nia małych przedmio­tów. Ide­alny spo­sób na przed­sta­wie­nie elek­tro­niki, drob­nych pro­duk­tów czy przedmio­tów.

Fotografia reklamowa Bielsko-Biała

Jak robię zdjęcia reklamowe?

Zdję­cia wyko­nuje w namio­cie bez­cie­nio­wym lub na sty­li­zo­wa­nych tłach. Wyko­rzy­stuje stu­dyjne lampy bły­skowe które zapew­nią zna­ko­mite oświe­tle­nie przedmiotu. W przy­padku więk­szych przedmio­tów moż­liwa jest reali­za­cja sesji u klienta.  Foto­gra­fuję peł­no­klat­kową lustrzanką cyfrową firmy Nikon która pozwala na wydruk zdjęć nawet bar­dzo dużej wiel­ko­ści z zacho­wa­niem ide­al­nej jako­ści. Zdjęcia 360 stopni (obrotowe) są realizowane na specjalnej obrotowej platformie, która umożliwia fotografowanie małych oraz średnich przedmiotów.

Jak obrabiam zdjęcia reklamowe?

Każde zdję­cie pod­daje obróbce gra­ficz­nej w opro­gra­mo­wa­niu Adobe na ska­li­bro­wa­nym moni­to­rze Eizo. Na życze­nie klienta moż­liwe szpa­ro­wa­nie zdjęć czyli usu­nię­cie tła i pozo­sta­wie­nie samego obiektu – pro­duktu. Gotowe foto­gra­fie odda­wane są w dwóch for­ma­tach na nośniku fizycz­nym lub dysku inter­ne­to­wym (w peł­nej roz­dziel­czo­ści oraz zop­ty­ma­li­zo­wane na potrzeby Inter­netu według wytycz­nych). Mogę rów­nież od razu zamie­ścić je na stro­nie inter­ne­to­wej lub przy­go­to­wać do wydruku. Dzięki współ­pracy z firmą rekla­mową Graf-plast zapew­niam rów­nież mon­taż goto­wych mate­ria­łów na szy­bach, pojaz­dach, tabli­cach, witry­nach.